De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Stel u kandidaat voor de bondsraad

(www.anwb.nl 18-08-2005) De ANWB is een vereniging van, voor en door de leden. Hun wensen vormen het uitgangspunt voor het handelen en spreken van de organisatie. U kunt daar een rol in spelen. Per 01-01-2006 en 01-01-2007 ontstaan er in 9 provinciale afdelingen 20 vacatures in de bondsraad (zie lijst), waarvoor ANWB-leden zich kandidaat kunnen stellen. De leden van de bondsraad vormen de algemene ledenvergadering van de vereniging. Aanmelding is mogelijk met een formulier dat u kunt aanvragen bij het verenigingssecretariaat.

Bondsraadlid stelt een vraag   
Het aantal bondsraadsleden van een provinciale afdeling is gerelateerd aan het aantal ANWB-leden in de desbetreffende provincie. In verband met de ledengroei als gevolg van het partnerlidmaatschap ontstaan er per 1 januari 2006 extra zetels in de provincies Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. Per 1 januari 2006 zal de bondsraad uit 109 leden bestaan.
De benoemingstermijn voor de bondsraad is 4 jaar. Daarna is herbenoeming (2 x 4 jaar) mogelijk. Voor 11 van de bestaande vacatures kan het zittende bondsraadslid voor herbenoeming worden voorgedragen. Daarnaast zijn er 5 nieuwe zetels en 4 open vacatures, waarin het zittende bondsraadslid niet voor herbenoeming in aanmerking komt.De provinciale commissies, bestaande uit de bondsraadsleden van de betreffende provinciale afdelingen, moeten voor elke vacature één kandidaat voordragen. De benoemingen vinden plaats door de provinciale ledenvergaderingen, die in maart en april 2006 zullen worden gehouden.

Vergadering van de Bondsraad
Om de provinciale commissies in de gelegenheid te stellen kandidaten voor te dragen worden de leden uitgenodigd zich als kandidaat aan te melden of de commissies op geschikte kandidaten te wijzen. De provinciale commissies kunnen daar andere volgens hen geschikte kandidaten aan toevoegen.
Aanmelding is mogelijk met een formulier dat u kunt aanvragen bij het verenigingssecretariaat van de ANWB, telefoon (070) 314 77 15 , fax 070 314 78 98, postadres: ANWB verenigingssecretariaat, postzone A5C, postbus 93200, 2509 BA Den Haag. Vermeldt u bij aanmelding in ieder geval het lidmaatschapsnummer. Aan de kandidaat wordt gevraagd op het formulier enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Het formulier moet uiterlijk donderdag 22 september 2005 in bezit zijn van het verenigingssecretariaat. Alle tijdig ontvangen formulieren worden door het verenigingssecretariaat aan de betrokken provinciale commissie doorgegeven. Formulieren die na 22 september 2005 binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Van de besluiten van de provinciale commissie worden de kandidaten te zijner tijd via het verenigingssecretariaat op de hoogte gesteld.
Voorgedragen kandidaten worden vermeld in de Kampioen van januari 2006 die eind december 2005 verschijnt. Tevens wordt dan de gelegenheid geboden per vacature één of meer tegenkandidaten te stellen. In het januari-nummer van de Kampioen leest u hoe de procedure van tegenkandidaatstelling is.

Profiel en taakomschrijving lid van de bondsraad

Persoonskenmerken en kwaliteiten:
* Sociaal actief en betrokken
* Brede belangstelling
* Praktisch ingesteld
* Positief kritisch over de ANWB
* Relevante opleiding en ervaring in relatie tot de vacature
* In bezit van eigen netwerk
* Bij voorkeur bestuurlijke ervaring
* Loyaliteit t.a.v. de doelstellingen en standpunten van de ANWB
* Bijzondere affiniteit/deskundigheid op gebieden waaraan in de betreffende provincie behoefte is
* Kan beschikken over een personal computer met internetaansluiting

Taken bondsraadslid:
Naast een aantal statutaire taken vervult een bondsraadslid binnen de provincie en/of regio taken op het gebied van belangenbehartiging en beleidsvoorbereiding en vertegenwoordigt desgewenst de ANWB om daarmee ook zelf meer voeling te krijgen met wat er leeft bij de leden en welk beleid moet worden ontwikkeld.

Vacature-overzicht bondsraadleden per provincie

Vacatures in de bondsraad per 01-01-2007 (tenzij anders aangegeven).

Friesland
Extra zetel per 01-01-2006 (nieuwe vacature)
De provinciale commissie Fryslân is voor deze vacature op zoek naar bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat die over de volgende kwaliteiten beschikt:
* Brede belangstelling voor verkeer, vervoer, recreatie en toerisme
* Sociaal actief en betrokken
* Praktisch ingesteld
* Financieel inzicht
* Kennis van/ervaring met vrijwilligersmanagement
* Bereid te participeren in discussies over thema’s als mobiliteit, gebruik van de ruimte, enz.
In het streven naar een evenwichtige samenstelling gaat de voorkeur uit naar kandidaten ten zuiden van de lijn Harlingen – Leeuwarden – Drachten, jonger dan 40 jaar en naar vrouwelijke kandidaten. De kwaliteit van de kandidaat geeft echter de doorslag.

Gelderland
De heer drs. N.W. Arentsen te Brummen (herbenoembaar)
De heer drs. J.J.W. Geerits te Nijmegen (herbenoembaar)
Mevrouw mr. A.D.M. Parlevliet-Wiebenga te Wageningen (herbenoembaar)
Extra zetel per 01-01-2006 (nieuwe vacature)
Gelet op de samenstelling van de afdeling Gelderland genieten kandidaten uit de West-Betuwe en bij gelijke geschiktheid vrouwen de voorkeur. Een leeftijd beneden de 50 jaar strekt tot aanbeveling.

Limburg
Mevrouw ir. E.E. Kers-Cappon te Heerlen (stelt zich niet herkiesbaar)
In de afdeling Limburg genieten bij gelijke geschiktheid vrouwelijke kandidaten de voorkeur, liefst uit Noord/Midden Limburg.

Noord-Brabant
De heer drs. C.P.M.M. van Heesbeen te Waalwijk (definitief aftredend)
Mevrouw M.H.L. Wintels te Oss (herbenoembaar)
Extra zetel per 01-01-2006 (nieuwe vacature)
De kandidaten dienen te beschikken over:
* bestuurlijke ervaring
* affiniteit met verkeer- en vervoervraagstukken en recreatie
* affiniteit met het totale diensten- en productenpakket van de ANWB
* bereidheid om namens de ANWB zitting te nemen in projectgroepen.
De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit Zuidoost en West Brabant.

Noord-Holland
Mevrouw drs. P.A.M. Hoog te Amsterdam (herbenoembaar)
Extra zetel per 01-01-2006 (nieuwe vacature)

Overijssel
De heer ing. G.H.J. van Beurden te Denekamp (herbenoembaar)
De heer mr. J. Drost te Delden (herbenoembaar)

Utrecht
De heer L.C. Groen te Bunschoten (definitief aftredend)
De heer mr. A.B.L. de Jonge te Woudenberg (per 01-01-2006 wegens verhuizing)
De heer drs. E.C. Veldhuis te Woudenberg (herbenoembaar)
De afdeling Utrecht is op zoek naar kandidaten die o.a. beschikken over:
* kennis van de recreatieve sector
* kennis van natuur en landschap
* netwerk in de provincie Utrecht
Gezien de samenstelling van de afdeling hebben bij gelijke geschiktheid kandidaten die jong en/of vrouw zijn een streepje voor.

Zeeland
Mevrouw M. Tempelman te Hoofdplaat (herbenoembaar)

Zuid-Holland
De heer R.A. van Deursen te Vlaardingen herbenoembaar
De heer drs. W.Ph.G. Voogt RI te Wassenaar (herbenoembaar)
Extra zetel per 01-01-2006 (nieuwe vacature)
Gelet op de samenstelling van de afdeling Zuid-Holland hebben bij gelijke geschiktheid kandidaten die jong en/of vrouw zijn een streepje voor.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina