De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bij de kabinetten Kok-1 en Kok-2 ging de helft van de vervoerpot naar het openbaar vervoer. Desondanks zien we daar nu achterstallig onderhoud aan wissels en andere zaken. Balkenende-2 reserveert nu tot 2020 TWEE DERDE voor de auto-infrastructuur en slechts een kwart voor het OV (met name het spoor). Over plannen voor bus en fiets en voor goede alternatieven voor woon-werk-verkeer (subsidie voor verhuizen naar werk, telewerken) is nog niets uitgelekt.

Asfalt en spoor krijgen komende jaren ruim baan

Miljarden voor infrastructuur

(SP!TS 27 augustus 2004) Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) wil de komende jaren miljarden euro's uittrekken voor nieuwe infrastructuur en onderhoud van oude verbindingen. Het meeste daarvan, €38,8 miljard, gaat naar de aanleg van meer asfalt en achterstallig onderhoud van bestaande snelwegen. Dat staat volgens bronnen rond het kabinet in de Nota Mobiliteit die de ministerraad eind september zal bespreken. In de nota beschrijft Peijs haar infrastructuurplannen tot en met 2020.

Peijs wil € 16,9 miljard uittrekken voor de aanleg, onderhoud en een betere benutting van spoorverbindingen. Met een betere benutting wordt bedoeld dat meer treinen per uur over hetzelfde stuk spoor kunnen. Daarvoor zijn allerlei technische aanpassingen nodig. Ongeveer € 11 miljard reserveert de minister voor waterwegen.

Met de aanleg van nieuwe infrastructuur wil Peijs garanderen dat in de toekomst alle forenzen een voorspelbare en betrouwbare reistijd kennen 'van deur tot deur'. In 2020 zou 95 procent van de automobilisten op tijd moeten kunnen arriveren.

De bewindsvrouw wil de regionale overheden (provincies, stedelijke samenwerkingsverbanden) meer verantwoordelijkheid geven bij het uitvoeren van de verkeersplannen. Van het bedrijfsleven verwacht zij een financiële bijdrage in de investeringen. Peijs rekent daarbij op een bedrag van circa €10 miljard. Ook de automobilisten zelf moeten bijdragen, want de nota houdt de mogelijkheid open van enige vorm van beprijzing ('rekeningrijden') van het weggebruik. Daarover moet een volgend kabinet nadere beslissingen nemen.

Reactie Milieudefensie 31 aug. 2004: Achtendertig achterlijke miljarden

Vorige week lekte een concept uit van de Nota Mobiliteit, het plan dat in oktober openbaar wordt en het verkeersbeleid tot 2020 bepaalt. Het concept is erger dan verwacht. Volgens het kabinet hebben Nederlanders niet zozeer behoefte meer aan ongestoord slapen, beweging, gezonde lucht, natuur en landschap, goed openbaar vervoer, leefbare steden, maatregelen tegen het broeikaseffect en een eerlijker verdeling van rijkdom. Onze maatschappelijke behoefte bestaat vooral uit autorijden. Nu konden we dat altijd al, maar straks gaat dat nog beter, zo houdt het kabinet ons voor. Tot 2020 wil het kabinet het recordbedrag van 38 miljard euro uitgeven aan wegen. Dat geld is uiteraard vooral bedoeld om de capaciteit in de spits te vergroten. Het kabinet steekt hierbij de kop in het zand voor het arsenaal aan goedkopere maatregelen om het aantal auto's in de spits in toom te houden. Het is erg veel geld, 38 miljard euro. Mogen we een discussie of dat geld niet nuttiger te besteden is?

Kabinet wil ruimte voor verkeer

(NU-NL 25 augustus 2004)  Het kabinet wil verkeer en vervoer de ruimte geven. Miljardeninvesteringen in het wegennet en het spoor moeten dat mogelijk maken, meldt de Telegraaf woensdag.
 

De krant baseert zich op de nog vertrouwelijke Nota Mobiliteit van minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. In het beleidsdocument, dat voor oktober was toegezegd aan de Tweede Kamer, wordt het doel gesteld het door ruimtegebrek stagnerende verkeer in vijftien jaar weer vlot te trekken.

 

Het beleid moet deels worden gedelegeerd aan de regio's en het bedrijfsleven. Daardoor wordt regionaal beleid mogelijk en kan twee tot drie miljard euro worden bespaard. De uitvoering van alle plannen in de nota zou ruim 38 miljard euro kosten.


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina