De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Elders op deze site bekritiseerden we de zig-zag-koers van de CDA richting komende gemeenteraadsverkiezingen ten aanzien van mobiliteit en milieu. De VVD overtreft in dit opzicht inmiddels de CDA ruimschoots (zie hieronder). Fractieleider Van Aartsen zet het algemeen belang van mobiliteit, economie en milieu n zijn verkeerswoordvoerder Hofstra hard opzij in een angstreflex voor de kiezer, die blijkbaar voor vrij dom wordt gehouden: "Nederland te klein voor mobiliteitsbeprijzing". Succesvolle beprijzing in Londen, Singapore en elders, kleinere eenheden dan Nederland, bewijzen dat dit een non-reden is. Alle maatschappelijke organisaties, ANWB en werkgeversorganisaties incluis, waren de afgelopen jaren tot de stellige overtuiging gekomen dat alleen beprijzing van autokilomers Nederland een mobiliteitsinfarct kan bespren. Dit voorjaar berekende het Centraal Planbureau  nog dat beprijzing van het autogebruik de enige optie is voor bestrijding van autofiles. Meer asfalt en autobeton is slechts een bodemloze geldput die uiteindelijk niets oplevert voor de (auto)mobilist. Dom, dom, dom dus van die meneer Van Aartsen en een grote onderschatting van de kiezer van de gemeenteraden volgend jaar.

LAATSTE NIEUWS: VVD-VERKEERSWOORDVOERDER HOFSTRA MELDT OP DE RADIO (OCHTEND 22 SEPTEMBER 2005) DAT DE VVD-FRACTIE NOG STEEDS ACHTER DE BEPRIJZING VAN AUTOKILOMETERS STAAT. HET ZIG-ZAGGEN GAAT ONVERMINDERD VOORT. EN DE VVD, VAN AARTSEN VOOROP, HEEFT VOOR ZICHZELF EN DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ EEN NIEUW PROBLEEM GECREEERD. (EvD)

VVD is nu voor altijd tegen rekeningrijden

(Trouw 22 september 2005) De VVD wil de automobilist nooit en te nimmer voor het gebruik van de weg laten betalen. De liberalen zwaaiden in n jaar om van vr naar tegen.

Volgens VVD-leider Van Aartsen is Nederland te klein voor tolheffing en rekeningrijden. Hij zei dat gisteren op de eerste dag van het debat over de miljoenennota en troonrede. Van Aartsen sloot de steun van de VVD voor rekeningrijden voor altijd uit: „Laten we accepteren dat die auto er is, er blijft, en nodig is.”

De liberale coalitiepartij kwam daarmee terug van zijn steun voor de invoering van betalen per kilometer. Vorig jaar vroeg VVD-kamerlid Hofstra namens de fractie om nog deze kabinetsperiode rekeningrijden in te voeren. Met een kamerminderheid van CDA en LPF als enige tegenstanders leek de weg naar rekeningrijden hiermee open.

Begin deze maand bond de VVD op aandringen van Van Aartsen in. Bang voor electorale repercussies met de gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar, zou betalen per kilometer er de komende zeven jaar niet inzitten. Gisteren ging de VVD- aanvoerder een stap verder door de heffing ook voor de toekomst uit te sluiten. „Wij geloven er niet in.”

Hofstra wilde geen commentaar geven. Rouvoet (ChristenUnie) vond dat de VVD zijn geloofwaardigheid op het spel zette. „U maakt daarmee de positie van de Kamer en de wetgever in haar geheel niet sterk.”

CDA-fractievoorzitter Verhagen sprak zich uit vr kilometerheffing, maar liet in het midden wanneer. Tot dusver willen de christen- democraten de automobilist pas voor het gebruik van de weg laten betalen nadat de knelpunten in het wegennet zijn weggenomen. Dat is ook het standpunt van het kabinet.

Daarmee ging het in tegen het advies van de commissie-Nouwen. De commissie, met vertegenwoordigers van de ANWB, werkgevers, vakbonden en milieubewegingen, bepleitte directe invoering.

Conflict in VVD over kilometerheffing

(Volkskrant 22 september 2005) In de VVD is een conflict uitgebroken over de vraag of er op termijn een kilometerheffing moet komen. Fractieleider Van Aartsen en verkeerswoordvoerder Hofstra staan daarbij lijnrecht tegenover elkaar.

Donderdagmiddag, na afloop van een fractieberaad, zei Van Aartsen dat het conflict ‘typisch zo'n Haags gedoetje’ was. Hij wilde inhoudelijk verder niets zeggen. De VVD-aanvoerder verwees naar zijn tweede termijn van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer donderdagavond. Hofstra zelf wilde niets kwijt, behalve dat ‘het allemaal goedkomt.’

Van Aartsen riep Hofstra donderdagochtend openlijk tot de orde nadat die had geprobeerd zijn woorden te ‘nuanceren’. De VVD-aanvoerder kwam woensdag bij de algemene beschouwingen onverwacht met het standpunt dat een systeem van elektronische tolheffing er nooit moet komen. Hij wekte daarmee niet alleen grote verbazing bij zijn coalitiepartners CDA en D66 en bij de oppositie, maar ook bij Hofstra.

Die diende vorig jaar samen met de PvdA nog een motie in waarin hij het kabinet opriep werk te maken van prijsbeleid op de weg. Hofstra toonde zich woensdag na het debat duidelijk ‘not amused’ over de ommezwaai van Van Aartsen. Hij suggereerde zelfs het bijltje er bij neer te willen gooien. ‘Ik ben onafhankelijk, ik kan er zo mee ophouden.’

Donderdagochtend deed Hofstra in het Radio 1-Journaal een poging de uitlatingen van zijn fractievoorzitter te af te zwakken. Die zou ‘niet zo nadrukkelijk afstand hebben willen nemen van de kilometerheffing’. Van Aartsen had zich tijdens de vele interrupties tijdens het debat laten uitlokken, aldus Hofstra.

Donderdag, kort voor de hervatting van de algemene beschouwingen, floot Van Aartsen zijn fractiegenoot echter terug. ‘Ik begrijp dat Hofstra gemotioneerd is over dit onderwerp, maar het is aan mij als fractieleider om de lijnen uit te zetten’, aldus Van Aartsen tegenover de pers.

Hofstra wilde daarna geen commentaar meer geven over ‘interne zaken’. Volgens een VVD-bron is de stellingname van Van Aartsen over de kilometerheffing overigens wel degelijk vooraf in de fractie besproken.

Voormalig ANWB-voorman Nouwen is ‘verbijsterd’ dat Van Aartsen definitief wil afzien van de kilometerheffing. Volgens hem is het ‘onverantwoord om zonder goede argumenten’ het beprijzen van het autorijden af te wijzen.

Nouwen leidde eerder dit jaar een breed samengestelde commissie die het kabinet adviseerde de kilometerheffing in te voeren. Het kabinet leek het advies eerder te willen overnemen, maar schoof het later op de lange baan vanwege de hoge invoeringskosten. Van een definitieve afwijzing was echter geen sprake. Dat Van Aartsen het rekeningrijden nu ook ‘voor de toekomst’ uitsluit, kan volgens Nouwen ‘alleen maar politieke achtergronden hebben’.

VVD'er en oud-milieuminister Ed Nijpels vindt het afzien van rekeningrijden een ‘historische vergissing’. Hij zei dit donderdag tijdens een symposium op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Nouwen "verbijsterd"

(Reformatorisch Dagblad 22 september 2005) Oud-ANWB-voorman Nouwen is "verbijsterd" door de uitlatingen van VVD-fractieleider Van Aartsen tegen een kilometerheffing die hij woensdag in de Tweede Kamer deed. Het is volgens hem "onverantwoord om zonder goede argumenten" nu al het beprijzen van het autorijden af te wijzen.

Nouwen zat een breed samengestelde commissie voor die het kabinet voor de zomer adviseerde om op termijn kilometerbeprijzing in te voeren. Automobilisten betalen dan voor het gebruik en niet meer voor het bezit van een auto, door een heffing voor elke gereden kilometer naar tijd, plaats en milieulast. Het kabinet wil daar echter geen begin mee maken, bleek uit de definitieve Nota Mobiliteit van verkeersminister Peijs. Het systeem zou nog te duur zijn.

Volgens Van Aartsen is Nederland hoe dan ook te klein voor tolheffing en rekeningrijden. Hij sloot een systeem van beprijzing "voor de toekomst" uit. In de Kamer was de ophef groot. De VVD diende vorig jaar nog samen met de PvdA een motie in die eiste dat het kabinet nog deze kabinetsperiode werk maakt van een kilometerheffing.

Ook Nouwen, die al eerder teleurgesteld reageerde op het kabinetsbesluit, viel scherp uit naar Van Aartsen. Diens uitlatingen staan volgens hem "haaks" op de motie van VVD en PvdA. Het zou ook onverantwoord zijn zonder goede argumenten nu al rekeningrijden af te wijzen. "Terwijl wij adviseerden om dit vanaf 2011 in te voeren als we de kosten konden halveren en daar ziet het naar uit". Nouwen spreekt van "zeer merkwaardige zaak" van de VVD "die alleen maar politieke achtergronden kan hebben".


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina