De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Milieuorganisaties krijgen terecht subsidie (opinie)

Frank Khler, directeur Milieudefensie

(Trouw 15 augustus 2008) Dankzij de campagnes van milieuorganisaties is de afgelopen jaren veel voor het milieu tot stand gebracht. Het klopt, deels worden die campagnes betaald uit subsidiegeld. Maar is dat een reden voor de krantenkoppen van de afgelopen dagen? ’Milieuclub misbruikt subsidies’, luidt de kritiek op Milieudefensie. CDA en VVD eisen dat minister Cramer (milieu) de steun aan milieuclubs onderzoekt.

Het is niet de eerste keer dat milieuorganisaties, Milieudefensie in het bijzonder, worden geconfronteerd met kritiek op de subsidies die zij ontvangen. Helaas leidt het zelden tot een eerlijk debat. Ook dit keer zijn de aantijgingen gebaseerd op halve waarheden en verdraaiingen.

Volgens de Raad voor de Nederlandse detailhandel voert Milieudefensie ’met subsidiegeld ondeugdelijk onderzoek uit’ om bedrijven en winkelketens kapot te maken. Die bewering is onjuist.

Voor het onderzoek naar houten tuinmeubelen deden vrijwilligers tellingen in 69 filialen van de tien grootste winkelketens. Alleen hun inzet en begeleiding kwam mede met subsidiegeld tot stand. Maar het schrijven van het onderzoeksrapport en het uitbrengen ervan niet. Eventuele acties bij bedrijven die uit het onderzoek voortvloeien worden door Milieudefensie sowieso nooit uit overheidssubsidies betaald.

Het onderzoek naar houten tuinmeubelen is overigens zorgvuldig gedaan, aangevuld met onderzoek bij buitenlandse toeleveranciers en Nederlandse tussenhandelaren. De winkelketens kregen de resultaten van dit jaarlijkse onderzoek vooraf voorgelegd en hun reacties leidden waar nodig tot bijstelling van de rapporten.

Voor zover er subsidiegeld naar de campagne voor duurzaam hout gaat, is dat effectief besteed. Het onderzoek had een helder doel: meer aanbod van houten tuinmeubelen met FSC-keurmerk in de winkels, door koplopers te prijzen en achterblijvers een duwtje in de rug te geven. En dat heeft effect. Sinds het begin de inspecties, in 2005, is het aandeel duurzame houten tuinmeubelen in de onderzochte winkels gestegen van 21 naar 52 procent. Valse milieuclaims komen bijna niet meer voor. Er is overlegmet de sector en samenwerking met een aantal houthandelaren, om illegaal hout te weren van de Nederlandse en Europese markt.

Dat een milieuorganisatie subsidie krijgt, is goed verdedigbaar. Milieudefensie voert al twintig jaar campagne voor het behoud van tropische bossen en duurzaam hout. Mede dankzij subsidiegeld is dit probleem –en de relatie met ons eigen houtgebruik– op de agenda gezet. Overheid en bedrijfsleven zijn tot actie bewogen. Dankzij intensieve samenwerking met Gamma kwam het FSC-keurmerk in Nederland. Er is veel opgebouwd.

Dat is precies de reden waarom de overheid, met instemming van een brede meerderheid in de Tweede Kamer, subsidies geeft aan maatschappelijke organisaties die het debat over milieuvraagstukken stimuleren. Subsidie maakt het mogelijk om het publiek te betrekken bij het oplossen van milieuproblemen. Die subsidies worden niet automatisch en zonder voorwaarden verstrekt: zij zijn alleen bestemd voor nader omschreven activiteiten.

Criticasters creren nu hun eigen werkelijkheid: Milieudefensie zou de afgelopen jaren juridische procedures hebben gevoerd met geld van de overheid en het gaat natuurlijk niet aan dat de overheid procedures tegen zichzelf bekostigt!

De soundbites klinken mooi voor de politieke achterban en de media, maar zijn nergens op gebaseerd. Aan de procedures tegen de verbreding van de A4, waar de critici op doelen, kwam geen cent subsidiegeld te pas. Milieudefensie betaalde de gang naar de rechter uit donaties. Omdat de overheid zich onvoldoende aan haar eigen regels hield, dreigde de luchtvervuiling boven de wettelijke norm te komen ten koste van de gezondheid van omwonenden.

Milieuorganisatie moeten zich, terecht, tegenover subsidiegevers verantwoorden. Ze moeten ook in het publieke debat kunnen uitleggen waarom ze subsidie verdienen. Maar laat het een zakelijk debat blijven, op basis van feiten.

De vrees dat Milieudefensie verslaafd raakt aan subsidies, is overbodig. Wij kiezen er bewust voor niet afhankelijk te raken van n inkomstenbron. Ruim eenderde van de middelen bestaat uit subsidies, de rest komt van leden en donateurs en de Nationale Postcodeloterij.

 

 

Lezersreacties op dit artikel (22) lezersreacties op dit artikel Reageer zelf geef uw reactie

Met geld van de overheid hebben milieuclubs met succes het debat over milieu en klimaat op gang gebracht.

Lees het artikel


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina