De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

'Extra maatregelen voor milieu nodig'

Extra maatregelen zijn nodig om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ook de doelstelling om in dat jaar minstens 20 procent groene stroom op te wekken, kan niet worden gehaald.

Dat staat in de Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar RTL Nieuws de hand op wist te leggen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM gaat het nog slechts om een conceptversie van het jaarlijkse rapport dat het bureau, waarin recent het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau zijn opgegaan, opstelt.

Biobrandstof

Verder zou volgens het rapport het bijmengen van biobrandstof verkeerd uitpakken. Bij productie en vervoer van biobrandstof zou zoveel van het broeikasgas CO2 vrijkomen dat het juist zou kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van dit gas, terwijl juist een afname beoogd werd.

Verder zouden volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verhoging van accijns op brandstof en de vliegtax er nauwelijks toe leiden dat mensen minder gaan rijden of vliegen.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina