De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De Hollandse Hartstocht

Wandel mee door een bedreigd landschap!

In samenwerking met lokale groene organisaties organiseert Milieudefensie van half mei tot half juni wandelingen door bedreigde gebieden in heel Nederland. Vast ook bij u in de buurt.
Wandel mee en ervaar waarom het open landschap waard is om voor te vechten!


Meedoen
U hoeft zich niet voor de wandelingen aan te melden. Klik op de hartjes op de kaart en/of kijk hieronder voor informatie (wordt voortdurend uitgebreid) over de wandelingen.

Nieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van de campagne Hollandse Hartstocht en in het bijzonder de wandelingen, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Hollandse Hartstocht.

Inlichtingen
Vragen? Bel de Milieudefensie Servicelijn, 020 6262 620 of mail hollandsehartstocht@milieudefensie.nl.

 

Datum
 Tijd
Waar
Zaterdag 15 mei ochtend   Delfland ALV
Zaterdag 22 mei 12.30 Borssele, De Kaloot
De strandwandeling met excursie begint bij strandhuis De Kaloot aan de Europaweg-zuid, Vlissingen-Oost, tussen Borssele en het Sloegebied. Tijdens de wandeling kunnen fossiele schelpen, haaientanden en andere schatten uit een ver verleden worden gevonden.

Bereikbaarheid:
De Kaloot is per bus bereikbaar vanaf station Goes lijn 23 b naar Borssele (halte Weststraat). Vertrek: elke 20 minuten over het hele uur.
Vanuit Borssele lijn 23a naar Goes (halte Wielingenstraat). Vertrek: 2 minuten voor het hele uur

De Kaloot in Vlissingen-Oost is een uniek zandlandschap dat voortdurend in beweging is. Zeldzame planten zoals de blauwe zeedistel en de zeewinde komen hier nog steeds voor. Ook zeehonden worden er herhaaldelijk gesignaleerd. De Kaloot staat bekend als vindplaats van meer dan zeshonderd soorten fossiele schelpen en haaientanden en wordt 's zomers druk bezocht door badgasten.
De provincie Zeeland wil op deze plek de Westerschelde Containerterminal (WCT) bouwen. Daarmee dreigt het enige strand van Zuid-Beveland te verdwijnen en een overslagplaats voor containers te worden. Met de aanleg van de containerterminal gaat 140 hectare buitendijks gebied verloren. Een mogelijk begin van het einde, want containerterminals moeten om rendabel te zijn, blijven groeien.
De Raad van State heeft het besluit tot aanleg van de WCT vernietigd. De rechter schoot het plan van het Zeeuwse provinciebestuur aan flarden. De alternatieven voor de megaterminal zijn onvoldoende onderzocht en nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Er is dus geen reden om de natuur en het landschap aan te tasten. Bovendien zijn de leefbaarheids- en verkeerseffecten die de WCT met zich mee zou brengen, onvoldoende meegewogen.
De milieuorganisaties roepen de Zeeuwse provinciebestuurders op de WCT-plannen nu definitief af te blazen, omdat de WCT de rust en ruimte in Zeeland onherstelbaar zal aantasten. Toch heeft het provinciebestuur besloten te onderzoeken of de bouw van de terminal alsnog door kan gaan. Eind dit jaar wordt beslist of een nieuwe procedure wordt gestart.

 

Zaterdag 22 mei 16.00 Serooskerke - Walcheren
De wandeling begint bij restaurant Molen de Hoop, vlak naast de N57 bij Serooskerke (Walcheren), zes kilometer ten noorden van Middelburg.

Bereikbaarheid:
Te bereiken met buslijn 133: Renesse-Middelburg-Vlissingen.

Door de aanleg van een vernieuwde rijksweg N57 dreigt het unieke cultuurhistorische landschap van het Zeeuwse eiland Walcheren te worden vernietigd. Als Rijkswaterstaat haar zin krijgt, wordt midden in de Vrouwenpolder een rotonde aangelegd. Een deel van het dorp verdwijnt achter een hoge geluidswal. Bij Serooskerke moet een ongerept gebied plaats maken voor een verkeersplein met twee rotondes, een carpoolplaats en een benzinestation. St. Joosland wordt een dorp waarvan men vanuit de auto zegt: Ďwat een rare plaats om een dorp te bouwen...í
De huidige N57 is volgens Rijkswaterstaat onveilig en bovendien niet in staat de verkeersstromen te verwerken. Volgens het Platform N57 kan de weg de verkeersstromen prima aan en wordt de situatie met een vernieuwde N57 juist onveiliger. Zwaar landbouwverkeer, fietsers, skaters, paardrijders en wandelaars zitten elkaar straks letterlijk 'in de weg'. Het Platform N57 vreest dat Rijkswaterstaat van de N57 een belangrijke verkeersader voor zwaar verkeer wil maken tussen Zeebrugge en Rotterdam. Ten koste van het prachtige landschap op dit mooie eiland.

 

Zondag 23 mei 10.30 Ubach over Worms - Landgraaf
De wandeling begint op de hoek Karlogweg en Europaweg noord in Landgraaf bij boerderij van loonbedrijf Peters.

Bereikbaarheid:

Te bereiken met bus 11.

De gemeente Landgraaf heeft in haar Structuurvisie 2002 de open groene ruimten aan de Europaweg-Noord en Groenstergracht aangemerkt als toekomstige bouwlocaties.
De Europaweg-Noord is een belangrijk landelijk gebied waar de bewoners van de omliggende wijken kunnen wandelen, fietsen en tot rust komen. Ook de fauna in dit gebied kan hier uitlopen.
De locatie Groenstergracht dient niet alleen als uitloopgebied voor de bewoners van de omliggende wijken, maar is ook een belangrijk fourageergebied voor de dieren van de nabij gelegen grote boslocatie.
De bestaande grenzen tussen bebouwd en landelijk gebied worden in de loop der jaren steeds verder verlegd. Het buitengebeid van Landgraaf moet steeds vaker wijken voor nieuwe bebouwing. De passage in de gemeentelijke structuurvisie dat 'een van de kwaliteiten van Landgraaf de altijd nabije natuur is', klinkt hierdoor steeds meer als een holle frase.

 

Zondag 23 mei 16.00 Valkenswaard
De wandeling loopt vanaf zandpad De Goorkes in Valkenswaard.

Bereikbaarheid
De Goorkes is bereikbaar vanuit Eindhoven met lijn 171 of 172 naar Valkenswaard (Halte Dommelseweg) Loop in zuidwestelijke richting de Kromstraat, tweede straat rechts is de Goorkes.
Vanuit de richting Bergeijk - Dommelen lijn 172 naar Valkenswaard. Stap uit op de halte Minister Aalbersestraat. (Volg de rijrichting van de bus en ga de eerste straat rechts in. Aan het einde van de Barentszstraat begint de Goorkes)

De gemeente Valkenswaard is van plan het groene, open landschap ten zuiden van Dommelen en Valkenswaard te bebouwen. Het natuurlijke karakter van de beekdalen van de Dommel en de Keersop, het open agrarische landschap en cultuurhistorisch waardevolle gebieden dreigen verloren te gaan. Het gemeentebestuur wil er de Lage Heideweg aanleggen, een nieuwe woonwijk en 30 hectare bedrijventerrein. Terwijl er binnen de bebouwde kom en op het bestaande industrieterrein nog volop plekken beter benut kunnen worden.
Het gebied rond de Kromstraat wordt verstedelijkt: woningen, een brandweerkazerne met gemeentewerf en een politiebureau. Deze straat en haar omgeving zijn cultuurhistorisch gezien uniek. Je loopt er bijna rechtstreeks van de Markt het groene, open buitengebied in, richting natuurreservaat De Malpie. Ook de Pastoor Bolsiusstraat wordt omgeven door stadse ontwikkelingen. In het beekdal van de Dommel wil men waterberging gaan toepassen maar ook woningen bouwen.
Het plangebied Valkenswaard-Zuid overlapt voor een groot deel de Groene Hoofdstructuur zoals in het provinciale Streekplan is vastgesteld. Grote delen van de beekdalen van de Dommel en Keersop zijn benoemd tot natuurparel. Daaromheen zijn brede zones bestemd als natuurontwikkelingsgebied. Bovendien wordt op 1 juni de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn van kracht. Hier geldt Valkenswaard-Zuid als struweelvogelgebied en in delen ervan leven kwetsbare soorten.

 

Zaterdag 29 mei  9.00 Leeuwarden
Meer informatie volgt    
Zondag 30 mei 13.00 Duiven
De wandeling door rivierengebied De Liemers begint bij De Waai aan de Loodijk met het kruispunt van de Lijkweg. De Loodijk ligt op ongeveer drie kilometer van Duiven vlakbij de dorpen Loo en Groessen.

Het rivierengebied De Liemers is de laatste vijftien jaar ingrijpend veranderd. Een oorspronkelijk op landbouw ingestelde regio is omgevormd tot een stedelijk uitloopgebied met circa 100.000 inwoners.
Langs de A12, die het gebied doorsnijdt, zijn in enkele jaren grootschalige bedrijventerreinen ontstaan. Het open kommengebied rond Duiven wordt bedreigd door verdere uitbreiding van bedrijventerreinen langs de A12 richting Duitse grens.
Ook de aanleg van de Betuwelijn heeft het rivierenlandschap onherstelbaar aangetast. Uiterwaardenbosjes, huizen en heel veel bomen zijn verdwenen. Na het plaatsen van de geluidsschermen is het gebied definitief in tweeŽn gesplitst. Het door de provincie gewenste doortrekken van de A15 dwars door het rivierengebeid tussen Zevenaar en Duiven zal het gebied nog verder aantasten.

De actiewandeling begint bij de Waai. Een relict van een dijkdoorbraak van de Rijn. Vanaf de dijk wordt een fraai beeld geschetst van de uiterwaarden met daarin natuurontwikkeling en de aanwezigheid van de Havezathe Loowaard, gelegen op een terp. Via de dijk gaat de route richting het tracť van de Betuwelijn. Hier zijn de gevolgen van de aanleg van de Betuwelijn volop zichtbaar. Op de route wordt informatie gegeven over de mogelijke gevolgen van de aanleg van de A15, die eveneens dwars dor het gebied gaat lopen. Aan de andere kant van de Betuwelijn wordt de dijk gevolgd tot aan het Kandiagemaal. Hier begint het Rijnstrangengebied. Terug via de dijk gaat de wandeling langs de geluidsschermen van de Betuwelijn.

De wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met Milieuvrienden Duiven, IVN, SP en GroenLinks.

 

Maandag 31 mei
 
10.30 Weurt - Nijmegen
Wandeling door de Beuningse uiterwaarden. Vertrekpunt Het Dijkmagazijn is bereikbaar met openbaar vervoer: Buslijn 85 richting Druten vertrekt om 9.52 uur vanaf station Nijmegen. Om circa 10.05 uitstappen bij halte gemeentehuis, dan is het nog een kwartier lopen (na bushalte 1ste weg rechts, op de dijk aangekomen linksaf).
Absoluut aanbevelingswaardig is echter de fietstocht van ongeveer 25 minuten vanaf Nijmegen station (fietsverhuur aanwezig): volg de bewegwijzering richting Weurt en Beuningen. Na het passeren van het Maas-Waalkanaal aan de rand van de stad direct rechts de dijk oprijden en deze volgen tot het Dijkmagazijn ter hoogte van de tweede kerktoren aan de linkerhand (Dijk 41).

Brede rivieren, die traag door oneindig laagland gaan. Zo zag dichter Marsman het Hollandse landschap en zo zien de Beuningse uiterwaarden ten westen van Nijmegen er nog altijd uit. Een afwisselend landschap met groene weiden, hagen, ooibossen en kolken. De brede Waal met kribben en zandstrandjes biedt een prachtig uitzicht.
Het provinciebestuur van Gelderland wil op deze plek de A73 verlengen. Het natuurgebied (onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur) dreigt door deze snelweg verwoest te worden. Zonde, want dit landschap vormt nog een van de weinige groene gebieden aan de westkant van Nijmegen. Veel mensen komen hier dan ook graag fietsen en wandelen.
Ook vier dorpen dreigen door deze snelweg met herrie en vervuiling opgezadeld te worden: Weurt en Beuningen aan de zuidkant van de Waal, Oosterhout en Slijk-Ewijk aan de noordkant van de rivier. Deze aanslag op het waardevolle landschap is helemaal onverteerbaar als je je bedenkt dat amper vier kilometer van deze plek al een verbinding over de rivier ligt: snelweg A50.
Wie op tweede pinksterdag geen zin heeft in het bezoeken van een meubelboulevard is van harte welkom om mee te wandelen in dit fraaie gebied. Een ervaren gids geeft daarbij uitleg over de natuur in de Beuningse uiterwaarden. Uw deelname aan deze wandeling is ook een steuntje in de rug voor de bewonersgroepen en milieuorganisaties die zich verzetten tegen de dreigende vernieling van het landschap!

 

Maandag 31 mei 15.00 uur Arnhem - MariŽndaal
De wandeling over het landgoed MariŽndaal begint bij de parkeerplaats in MariŽndaal. Bereikbaar met openbaar vervoer: stadsbus richting Oosterbeek.

Aan de rand van de Veluwe ligt tussen Arnhem en Oosterbeek het prachtige landgoed MariŽndaal. Het bosrijke, heuvelachtige gebied wordt doorsneden door beekjes en afgewisseld met glooiende weiden. Parel van het park is de Groene Bedstee, een karakteristieke beukenhaag die al meer dan een eeuw door het landschap slingert. Het landgoed staat op de nominatie om uitgeroepen te worden tot rijksmonument.

Het landgoed wordt echter bedreigd door de mogelijke komst van een asfaltbaan dwars door het landschap! Met een nieuwe weg net ten westen van Arnhem denken enkele politieke partijen en een hardnekkige lobby autoproblemen in Arnhem en Oosterbeek op te lossen. Het gemeentebestuur van Arnhem heeft besloten tot een onderzoek naar het Ďnut en noodzaakí van de Westtangent en mogelijke traceís. Voor we het weten is ons groene gebied onherroepelijk grijs geworden.

Milieudefensie, de Fietsersbond en vele anderen voeren actie tegen de komst van de Westtangent. Verkeersproblemen, waarvoor de weg een oplossing zou moeten bieden, worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het korte afstandsverkeer. Verbetering van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen geven voor veel minder geld een veel beter resultaat. Aanleg van de Westtangent, dwars door het unieke landgoed MariŽndaal, zal onherstelbare schade toebrengen aan een van Arnhems mooiste landschappen. En dat mag nooit gebeuren!

De actiewandeling wordt georganiseerd in samenwerking met Milieudefensie Arnhem, Fietsersbond Arnhem en IVN

 

Donderdag 3 juni 19.00 Leiden
Vrijdag 4 juni
 
19.00 Enschede
Zaterdag 5 juni ochtend Haarlem
Zaterdag 5 juni 15.00 Haarlem
Zondag 6 juni
 
ochtend Actie groep Laarbeek
Aarle-Rixtel
Hilversum
Donderdag 10 juni avond Alphen ad Rijn
Vrijdag 11 juni avond Moordrecht (zuidplaspolder)
Zaterdag 12 juni ochtend Hoekse Waard
Zaterdag 12 juni middag Dordrecht
Zondag 13 juni ochtend Rotterdam
Zondag 13 juni middag Moerdijk

Deze lijst wordt regelmatig aangepast en uitgebreid, laatste update: 11 mei

 


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina