De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Tot de kilometerheffing er is, stijgt het autogebruik
Halftarief wegenbelasting voor 70.000 groene auto's


(Trouw 13 augusus 2008) De kilometerheffing moet het autogebruik terugdringen. Maar door andere maatregelen (onder meer de lagere aanschafbelasting) zal het autobezit 'n gebruik juist extra groeien.

De aanloop naar de kilometerheffing leidt de komende jaren nog tot toename van het autobezit, voorspelt het Milieu- en Natuurplanbureau in onderzoek naar de milieueffecten van de plannen van minister Eurlings (verkeer). Want in combinatie met die maatregel verlaagt het kabinet een aantal belastingen en die maken het autobezit aantrekkelijker. De eerste automobilisten betalen pas in 2012 kilometerheffing en dat moet het autogebruik weer afremmen.

Voor zeer zuinige auto's is de motorrijtuigenbelasting (MRB) sinds 1 april dit jaar al gehalveerd. Dat geldt voor dieselauto's die maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Voor auto's met andere brandstoffen is de maximale uitstoot 110 gram per kilometer. Zij betalen de helft van het tarief voor personenauto's met dezelfde massa en dezelfde soort brandstof die niet aan de eis voldoen. Dit nieuwe halftarief is in april voor circa 70.000 van de bijna 7,5 miljoen auto's in Nederland ingegaan.

De eerste maatregelen waarbij de eenmalige aanschafbelasting op auto's (BPM) wordt overgeheveld naar de motorrijtuigenbelasting zijn ook al genomen. In vijf jaar tijd 'van 2008 tot 2012' wordt een kwart van de BPM afgebouwd. Uiteindelijk verdwijnt deze helemaal in 2018. De afbouw vindt nu al deels plaats omdat bij het afschaffen van de BPM in ''n keer tweedehands auto's in prijs nooit de concurrentie zouden kunnen aangaan met nieuwe auto's waarover dan geen aanschafbelasting meer hoeft te worden betaald.

Een afname van de BPM leidt echter tot een toename van het autobezit, verwachten verschillende planbureaus, en daarmee tot extra autogebruik. In 2012 nemen de CO2-emissies hierdoor met naar schatting 0,1 megaton toe vergeleken met een situatie waarin de BPM volledig zou blijven bestaan, voorspelt het Milieu- en Natuurplanbureau. Daarbij wordt niet verwacht dat de compenserende verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende auto's voor positieve milieueffecten zorgt.

Omdat de kilometerheffing hoger ligt op het hoofdwegennet, zal een deel van het wegverkeer aanvankelijk ook gaan omrijden via stedelijke en provinciale wegen. Vooral rond grote steden met een fijnmazig onderliggend wegennet, kunnen omrijeffecten groot zijn, meldt het rapport. Hierdoor bestaat de kans dat de mobiliteit in stedelijke regio's als gevolg van de eerste stap naar de kilometerheffing toeneemt en de stedelijke milieukwaliteit verslechtert.

Als de BPM al fiks is verlaagd en de kilometerheffing voor steeds meer auto's is ingevoerd, wordt verwacht dat er minder kilometers gemaakt gaan worden. Mensen zullen dichter bij hun werk gaan wonen, of werk dichter bij huis zoeken, en proberen meer buiten de files om te rijden.

Minister Eurlings (verkeer) en staatssecretaris De Jager (financi'n) rekenen erop dat uiteindelijk in 2016 'als het systeem landelijk is ingevoerd' er 10 procent minder gereden wordt vergeleken met een situatie waarbij niet zou zijn ingegrepen. Het ministerie van verkeer benadrukt onverwacht grote neveneffecten van de afbouw van de BPM goed in de gaten te houden en de fasering van de BPM-afbouw daar eventueel op aan te passen.

Vergroening autobelastingen begonnen

Er werd vorig jaar circa 3,6 miljard euro aanschafbelasting op auto's betaald (BPM) en 32 miljard aan de jaarlijks terugkerende motorrijtuigenbelasting (MRB). De BPM zal volledig overgeheveld worden naar de MRB en deze laatste wordt steeds meer CO2-gerelateerd. Vanaf 2009 zullen de zuinigste auto's al geheel zijn vrijgesteld van de wegenbelasting. Voor auto's die veel koolstofdioxide en fijnstof uitstoten, gaat de MRB omhoog. Benzineauto's die meer dan 240 gram CO2 per kilometer produceren, betalen vanaf 1 januari 2009 een toeslag van 110 euro per extra gram uitstoot CO2. Bij dieselauto's ligt de drempel op 200 gram.

De milieueffecten van een hogere motorrijtuigenbelasting zijn op korte termijn echter te verwaarlozen. Er zal nauwelijks minder om worden gereden. Daarom zal de MRB ook niet in zijn geheel berekend gaan worden op basis van de vervuilende uitlaatgassen. Uiteindelijk verdwijnt de MRB helemaal en zal opgaan in de kilometerheffing.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina