De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Op 7 juli 2008 schreef uw redacteur: "Eerder verklaarde de ANWB steeds 100% achter de kilometerheffing te staan. Na de publiekscampagne "Rekeningrijden Neen!" in 1999 ging de bond langzamerhand om richting acceptatie van de variabilisering van de kosten van het autogebruik. Het moest de gemiddelde autogebruiker echter niet meer kosten door het wegvallen van de wegenbelasting en de belasting op de aankoop van de auto. Onhandig "Den Haag" vergat echter bij het wegstrepen van de bestaande autobelastingen dat ook de provincies zo'n miljard Euro per jaar van de automobilist krijgen via de "opcenten". De provincies willen uiteraard deze inkomstenbron die vooral in het belang van de automobilist gebruikt wordt voor aanleg en onderhoud van regionale wegen, behouden. De correctie van de "vergeten" opcenten verdient geen schoonheidsprijs maar de ANWB gaat wel erg hard in op de bij burger en automobilist ontstane onduidelijkheid. Het standpunt van de ANWB lijkt in te houden dat juist de niet-automobilisten in de toekomst moeten opdraaien voor de provinciale belastingen en aanleg en onderhoud van provinciale wegen en dat strookt totaal niet met het basisprincipe "de vervuiler en de gebruiker betalen".  De strijd van de ANWB tegen de voorgestelde CO2-heffing bevestigt dit beeld. Kortom, de ANWB is nog steeds de ouderwetse club die de automobilist kost-wat-kost wil vrijwaren van het principe dat de vervuiler moet opdraaien voor de milieuschade. Moeten de ANWB-leden opnieuw hun verontrusting uitspreken? Het kan toch niet zo zijn dat 727 ANWB-leden (zie http://www.antenna.nl/vanwbl/anwblob2.htm) een landsbreed gedragen voorstel voor vermindering van fileleed en milieubelasting proberen te torpederen."

Op 11 juli had de ANWB een "constructief" gesprek met minister Eurlings en bleek alles een misverstand (......). Uit het eerdere kamerdebat over hetzelfde had de ANWB de feiten over de hoogte van de kilometerheffing moeten kennen. Een ongehoord pijnlijke afgang voor de bond waarvoor sommige politici tien jaar geleden (Publiekscampagne "Rekening rijden. NEEN!") nog zo bang leken.   (EvD)

Na 'constructief' gesprek met minister Eurlings

ANWB slikt kritiek kilometerheffing in

(RTLnieuws.nl 11 juli 2008) De ANWB neemt zijn ongezouten kritiek op de plannen voor de kilometerheffing terug.

Provincies

Eerder haalde de rijwielorganisatie fel uit naar Verkeersminister Eurlings, vanwege diens voornemen om de opcenten uit de wegenbelasting in de heffing te verrekenen. Daardoor ontstond de indruk dat er een dubbele belasting geheven zou worden, om de provincies hun inkomsten niet te onthouden.

Begripsverwarring

Eurlings heeft in een gesprek met de ANWB de 'begripsverwarring' weggenomen. Er zal geen verhoging komen van de kilometerprijs, verzekerde de minister. Daarmee is de lucht geklaard, en staat de ANWB nu 'con amore' achter de plannen voor de kilometerheffing, verklaarde Eurlings.

Kamer

Eurlings vermoedt dat dezelde verwarring ook aanleiding was voor het rumoer in Den Haag over de plannen van de minister. Regeringsfracties CDA en PvdA legden hem het vuur aan de schenen, omdat de indruk was ontstaan dat automobilisten dubbel belast zouden worden door de kilometerheffing en de nieuwe provinciale belasting. Eurlings kreeg pas een fiat van de Kamer om door te gaan met het project, nadat hij had beloofd dat weggebruikers in totaal niet meer gaan betalen.

Geen invloed opcenten op de kilometerprijs

(ANWB.NL 11 juni 2008) De discussie rond de versleuteling van de opcenten in de kilometerprijs blijkt veroorzaakt te zijn door een begripsverwarring. Dit is duidelijk geworden in een overleg tussen de ANWB en minister Eurlings. Er is dus ook geen sprake van een verhoging van de kilometerprijs, waar de ANWB eerder voor vreesde.

De motorrijtuigenbelasting (zonder opcenten), BPM en Eurovignet bepalen de opbrengsten van de kilometerprijs.

Er komt wel een apart belastinggebied voor de provincie. De provincies mogen dit belastinggebied instellen ter vervanging van de opcenten. Deze nieuwe provinciebelasting zal worden opgebracht door alle inwoners van een provincie. Volgens de ANWB is dit rechtvaardiger dan de huidige situatie, waarin alleen automobilisten bijdragen aan de provinciale schatkist.

Na 2012
In het eerste jaar na invoering van kilometerbeprijzing (2012) zal de overheid niet meer opbrengsten binnenkrijgen dan in het laatste jaar in de oude situatie (zonder opcenten), zo heeft de minister gezegd. Na 2012 liggen de opbrengsten voor de overheid niet meer vast. Als automobilisten minder gaan rijden, komt er dan dus ook minder geld binnen bij de overheid. Alle weggebruikers samen gaan daarmee in totaal niet mťťr betalen.

De ANWB zal er ook in de komende jaren nauwlettend op blijven toezien dat automobilisten niet extra gaan betalen.

ANWB boos over verhoging kilometerheffing

(RTLNieuws.nl 7 juli 2008) De ANWB haalt ongekend hard uit naar het kabinet en de Tweede Kamer vanwege de kilometerheffing.

Onbegrijpelijk

De verrekening van de provinciale opcenten in in de kilometerheffing en de introductie van een nieuwe provinciale belasting zijn volgens de ANWB 'onbegrijpelijk' en 'niet uit te leggen'.

Afgesproken

De belangenorganisatie, die door de politiek ruim van tevoren werd betrokken bij de plannen en daardoor nauwelijks openlijke kritiek had op de tolplannen, is nu boos omdat de automobilist per gereden kilometer meer gaat betalen dan aanvankelijk was afgesproken.

Slecht besluit rond kilometerprijs

(www.anwb.nl 7-7-2008) De ANWB heeft geen goed woord over voor het besluit van de Kamer dat provinciale opcenten mogen worden versleuteld in de kilometerprijs. De ANWB is groot voorstander van de kilometerprijs die op een eerlijke manier de kosten voor de mobiliteit verdeelt onder automobilisten.

Wie veel rijdt betaalt straks meer, degene die niet veel rijdt, minder. Daarvoor worden de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting op nieuwe auto’s (BPM) afgeschaft. Maar zeer tegen de zin van de ANWB, heeft de Kamer toestemming gegeven nu ook de provinciale opcenten te versleutelen in de kilometerprijs.

Nieuwe belasting
Provinciale opcenten zijn in principe geen autobelasting. Het uitgangspunt van deze belasting is de plaats waar het kenteken van de auto geregistreerd staat. Het is te meer een onbegrijpelijke keuze van de Kamer omdat de provincies ook de mogelijkheid krijgen ter vervanging van de provinciale opcenten voor hun ingezetenen een nieuwe belasting te introduceren.

Het lijkt er nu op dat de automobilist en burger door dit besluit van de Kamer slechter af zullen zijn. De automobilist zal per gereden kilometer meer betalen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook het omslagpunt van het jaarkilometrage, wanneer de automobilist ten opzichte van de bestaande situatie minder zal gaan betalen, komt daarmee lager te liggen. De automobilist betaalt zo de rekening voor gewenst gedrag. Zoals minder rijden, betekent minder files wat beide goed is voor een beter milieu.

Wet
In het najaar zullen voorstellen worden gedaan voor een nieuw belastinggebied voor provincies en wordt de kilometerprijs vastgelegd in een wet. De ANWB vindt het besluit van de Kamer onbegrijpelijk en zal na de zomer met de Kamer in gesprek gaan om te bereiken dat automobilisten niet extra gaan betalen.

De ANWB heeft al eerder een brief gestuurd aan de minister van FinanciŽn *) om te waarschuwen voor deze en andere gevolgen van de plannen van het Kabinet. In die brief reageren we ook negatief op het plan van het Kabinet om een CO2-heffing in te voeren.

*) Brief aan staatssecretaris van financiŽn: http://www.anwb.nl/binaries/pdf/verkeer/nederland/brief-aan-staatssecretaris-van-financi--n.pdf

De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina