Verontruste ANWB leden

Mobitarief: het goede idee van een variabele kilometerheffing in een nieuw jasje en onder een andere naam. En voor dat mobiliteitsfonds (toen nog vanuit het verguisde rekeningrijden) pleitten de Verontruste ANWB-leden al in 1998. Een leuke uitdaging voor het kabinet Balkenende-2 om de beprijzing van de (auto)mobiliteit er eindelijk doorheen te krijgen. Het milieu én de mobilist hebben er uiteindelijk alleen maar profijt van..... ANWB, Telegraaf en VVD moeten maar eens een keer niet dwarsliggen. Er is geen tijd meer te verliezen om maatregelen die over de hele wereld gemeengoed worden, ook in het meest verkeersintensieve land in te voeren! (EvD)

Eerste advies Raad in 2003!

BETERE BEREIKBAARHEID: RAAD PLEIT VOOR MOBITARIEF, MOBILITEITSFONDSEN EN VERGAANDE REGIONALE SAMENWERKING

(Verkeerskunde 05-02-2003) Nederland kampt met ernstige problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Om in te spelen op de toenemende vraag is een samenstel van maatregelen nodig op de korte en langere termijn. Onmisbare componenten van dit bereikbaarheidspakket zijn: betere informatievoorziening, een mobitarief, mobiliteitsfondsen en intensievere regionale samenwerking. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het vandaag (31 januari 2002) verschenen advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat “Bewust mobiel, beter bereikbaar”.

 
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad gevraagd een perspectief te schetsen op een “mobiliteitsmarkt”. De Raad concludeert dat een “echte” mobiliteitsmarkt niet reëel is, maar ziet wel mogelijkheden om de vraag naar mobiliteit meer bepalend te laten zijn voor het aanbod. Daarvoor is nodig:

Betrouwbare informatie over beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van mobiliteitsdiensten.
Een mobiliteitstarief waarmee het gebruik van infrastructuur wordt belast. Dit tarief komt in de plaats van de huidige belastingen op autobezit. De opbrengsten van dit mobitarief vloeien in een Nationaal Mobiliteitsfonds. Uit dat fonds worden verbeteringen in het verkeers- en vervoerssyteem betaald.

Nieuwe, meer effectieve vormen van samenwerking tussen overheden onderling en met het bedrijfsleven; met name op regionaal niveau om daar bereikbaarheidsproblemen slagvaardiger op te lossen. Afstemming tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit is daarbij noodzakelijk; evenals een actieve deelname van het Rijk.

De Raad is zich ervan bewust dat de voorgestelde maatregelen ingrijpend zijn en veel discussie zullen oproepen. Zowel beprijzen als regionale samenwerking kennen immers een lange en niet altijd succesvolle historie. Om mislukkingen te voorkomen is uiterste zorgvuldigheid bij de invoering van de maatregelen geboden. Zo zal een mobitarief, waarbij de weggebruiker betaalt per afgelegde kilometer en meer betaalt op drukke tijdstippen en locaties, voor gebruikers alleen acceptabel zijn als dit tot een betere betrouwbaarheid en bereikbaarheid leidt.  
 

De Raad verbindt dan ook de volgende voorwaarden aan de invoering van een mobitarief. In de eerste plaats dient een aantal, in het oog springende, achterstanden in aanleg en onderhoud van weg- en spoorinfrastructuur versneld te worden weggewerkt. Ook dienen de opbrengsten van dit mobitarief in een Nationaal Mobiliteitsfonds te vloeien. Bij de bestedingen uit dat fonds dienen investeringen die de ergste knelpunten oplossen de hoogste prioriteit te hebben. De automobilisten die regelmatig die knelpunten moeten passeren brengen immers het meeste geld in het laadje. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, is sprake van een eerlijk en zakelijk mobitarief.

_____________________________________________________________________________

Uw mening? (stand 5 februari 2003 14.50 uur)
Invoering van een mobiliteitstarief is een onmisbare maatregel om de bereikbaarheid te verbeteren

Mee eens:  54% 
Mee oneens:  44% 
Geen mening:  2% 
 
(Integraal advies van de Raad te downloaden via www.verkeerskunde.nl)


Verontruste ANWB-leden 2003

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina