De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Filebestrijding niet goed voor het milieu

(NU-NL 17 juni 2005) Volgens Sander Lensink van het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen moeten we met zijn allen vaker in de file gaan staan. Lensink onderzocht of en hoe verbeteringen in het Nederlandse wegennet kunnen bijdragen aan een vermindering van het energiegebruik en kwam daarbij tot opmerkelijke conclusies, dat meldt Kennislink.

Zo berekende hij dat het zinloos is om alle auto's vrij baan te geven. Het kost immers energie om de weg te verbreden en meestal wordt dat niet terugverdiend doordat auto's niet meer in de file staan. Dat geldt in nog sterkere mate bij wegen die verdiept of in tunnels worden aangelegd. De onderzoeker gaat zelfs zo ver te stellen dat voor grote delen van het Nederlandse hoofdwegennet een vermindering van de capaciteit wenselijk is. Hij promoveert vrijdag 17 juni aan de Groningse universiteit.

Het lijkt logisch: een auto in een file gebruikt per kilometer meer energie dan een auto die er met 80 of 100 kilometer per uur overheen jakkert; dus zal het verbreden van een weg tot verminderd energiegebruik leiden. Maar zo is het niet.

Grondige analyse 

Het is logica van de koude grond, zo blijkt uit het onderzoek van Sander Lensink. Hij voerde een grondige analyse uit waarbij hij ook keek naar de energie die het kost om een weg aan te leggen en komt dan tot de conclusie dat het voor het milieu beter is om files te accepteren dan ze te bestrijden via infrastructurele oplossingen zoals wegverbreding.

In Nederland is alleen op enkele extreem filegevoelige plaatsen energiewinst te behalen door extra asfalt neer te leggen, aldus Lensink. Hij becijfert dat er bij aanleg en gebruik van een weg de minste energie wordt verbruikt als de weg 140% van de gemiddelde verkeersintensiteit kan verwerken. Dat leidt tijdens de spits uiteraard tot files, maar die moeten we dan maar voor lief nemen. Voor de knelpunten waar capaciteitsuitbreiding wel zinvol is, beveelt hij zo eenvoudig mogelijke aanpassingen aan. Verdiepte of ondergrondse aanleg kost namelijk zóveel energie (tot tien keer meer dan bij een gewone snelweg) dat er geen winst in energie-efficiënte meer te halen is.

Meer capaciteit

Volgens Lensink hebben bijna alle Nederlandse hoofdwegen méér capaciteit dan die optimale 140% van het gemiddelde. Hij stelt daarom dat het - zelfs met een geleidelijke introductie van emissiearme of emissieloze voertuigen - uit energetisch oogpunt zinvol is om de capaciteit van de meeste Nederlandse hoofdwegen te verminderen.

Emissieloze voertuigen

Het enige duurzame alternatief is volgens hem een significant snellere introductie van emissieloze voertuigen zoals elektrische auto's of brandstofcelauto's, gecombineerd met de realisatie van een duurzame energievoorziening voor deze voertuigen.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina