De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Als het aan de ACHTERBAN van de CDA ligt, wordt die partij ook qua milieumentaliteit net zo groen als de officiŽle partijkleur. Tijdens het partijcongres afgelopen weekend bepleitte de commissie onder leiding van Overijssels milieugedeputeerde Theo Rietkerk ondermeer voor een snel in te voeren kilometerheffing en voor een MINISTER in plaats van een staatsecretaris voor milieu. Want voor de CDA-leden is rentmeesterschap al twee jaar het allerbelangrijkste item. Jammer dat dat (nog) niet tot nauwelijks te merken is aan het beleid van het kabinet Balkenende-2 noch aan de standpunten van de CDA-fractie  in de Tweede Kamer. Beton-partij VVD lijkt hier wel erg dominant. Zal een nieuwe politieke lichting in het CDA wel kunnen en willen komen tot een vergroening van de Nederlandse politiek ? Wordt het CDA op milieugebied de natuurlijke bondgenoot van Groenlinks? (EvD)

Resoluties 5 november 2005
(www.cda.nl 5 nov. 2005)

....."Politiek deel

Resolutie van Harry Wesselink te Nijmegen inzake rentmeesterschap, investeren
in duurzame ontwikkeling en het MINISTERSCHAP van MILIEUBELEID
Preadvies bestuur: Overnemen

Resolutie gebruik aardgas als transportbrandstof (afdeling Zoetermeer)
Preadvies bestuur: Overnemen "........

Duurzaamheidsmanifest

CDA-leden: Kilometerheffen of niet?

(Trouw 4 november 2005) Rentmeesterschap is al sinds het ontstaan van het Christen Democratisch Appel een van de kernwaarden van de fusiepartij. In het laatste verkiezingsprogramma is het een van de vier pijlers en twee jaar geleden zetten de leden het onderwerp bovenaan hun lijstje met belangrijke onderwerpen.

Aan die keuze is het te danken dat de 25-jarige partij vandaag op haar jaarlijkse congres een duurzaamheidsmanifest bespreekt dat in bijna alles verdergaat dan de regering. Het volgende kabinet moet kilometerheffing invoeren, streven naar twee procent energiebesparing, de staatssecretaris van milieu opwaarderen tot minister en slechts zes procent btw heffen op duurzame producten.

De Overijsselse milieugedeputeerde Theo Rietkerk voerde de opdracht uit met zijn commissie. Het congres bepaalt vandaag of het manifest een basis kan worden voor het verkiezingsprogramma in 2007. Het manifest is breed gedragen: net als de onderwerpkeuze kwam het tot stand na uitvoerige ledenraadpleging tijdens discussieavonden waar ook maatschappelijke en religieuze organisaties en bedrijfsleden hun woordje deden,

Opvallend is de uitspraak dat de partij zich in zijn verkiezingsprogramma van 2007 moet committeren aan het betalen per kilometer in de auto. Investeringen gebeuren alleen als er een duidelijke lijn komt", zegt Rietkerk hierover. ,,De overheid moet duidelijk maken wat ze wil, zodat het bedrijfsleven het op zal pakken."

Juist CDA-minister Karla Peijs legde in september het advies van de commissie Nouwen, die bedrijfsleven, milieuorganisaties en maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigde, gedeeltelijk naast zich neer.

Partijcommissie gaat veel verder dan kabinet-Balkenende

Net als Rietkerk stelde oud-ANWB-voorzitter Paul Nouwen meerdere keren dat het bedrijfsleven pas in actie komt om de instrumenten goedkoper te maken die nodig zijn om automobilisten te laten betalen per kilometer in plaats van voor het bezit van een auto, als het zeker is dat de heffing doorgaat.

Rietkerk wil zich niet uitlaten over het kabinetsbeleid om geen principebesluit op dit punt te nemen. Het oud-kamerlid vindt dat zijn taak niet meer, nu hij zo ver van Den Haag af zit. ,,Ik zie ook wel dat Peijs deel uitmaakt van de coali-tie. De CDA-commissie heeft meer ambitie dan dit kabinet."

Niet alleen de discussie over het politieke besluit blijkt gevoelig te zijn. Rietkerk past ook op om historisch bepaalde woorden te gebruiken. ,,Deze discussie is zo beladen, dat ik mijn eigen woorden wil gebruiken", antwoordt de gedeputeerde op de vraag waarom hij het woord tolheffing niet wil gebruiken voor zijn idee om geld te vragen voor de aanleg van bijvoorbeeld een aquaduct naast een intensief gebruikte weg. ,,Tolheffing doet denken aan ingewikkelde tolpoortjes. Dat is het idee niet."

Vandaag bepalen de leden of zij willen dat hun partij zich expliciet uitspreekt voor een andere manier van beprijzen. En of zij een verschil zien tussen heffing, tolheffing of de 'versnellingsprijs' die Peijs nu in haar begroting noemt.

NV Mobiliteitsfonds

De commissie-Rietkerk wil dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma kiest voor een andere beprijzing van autoverkeer.

• De aanschafbelasting van een auto, motorrijtuigenbelasting en Eurovignet worden geheel of gedeeltelijk vervangen door betalen per kilometer.

• Het geld dat hierdoor binnenkomt gaat naar een NV Mobiliteitsfonds waaruit wegbeheer en wegenaanleg wordt betaald.

• Als een knelpunt wordt verbeterd, kan hier extra geheven worden. Dit geld gaat naar extra investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer.

Duurzaamheidsmanifest op hoofdlijnen door achterban ondersteund

(www.cda.nl 25-10-05) Het manifest Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan wordt door de CDA-achterban op hoofdlijnen ondersteund. Dat blijkt uit de discussie die de afgelopen maanden in de achterban over het manifest is gevoerd.

Het manifest werd 1 juni jl. gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Van Geel en minister-president Balkenende. Het bevat circa 130 beleidsaanbevelingen op terreinen als milieu, energie, mobiliteit, duurzame ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke inrichting, landbouw, natuur en water. Het manifest werd opgesteld door een partijcommissie duurzame ontwikkeling. Deze commissie stond onder leiding van Theo Rietkerk (Gedeputeerde Ruimte en Milieu in de provincie Overijssel en oud-Tweede Kamerlid). Het manifest is een direct gevolg van een ledenraadpleging onder de leden. De leden gaven daarbij aan dat rentmeesterschap, milieu en energie op de eerste plaats op de politieke agenda van het CDA dient te staan. Ook in het onlangs verschenen rapport Vertrouwen in mensen, het koersdocument van de Jubileumcommissie onder leiding van Sjaak van der Tak neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in.

De achterban heeft de afgelopen tijd intensief gediscussieerd over de beleidsvoorstellen in het manifest Om een gezond, veilig en leefbaar bestaan. Er zijn circa 130 amendementen ingediend. Deze zijn in het Dagelijks Bestuur besproken en met het oog op de behandeling op het CDA-congres van 5 november a.s. van pre-adviezen voorzien.

U kunt de amendementen op het manifest downloaden.

Belangrijkste punten uit het manifest

Kilometerheffing
De CDA-achterban steunt het voorstel voor de invoering van een kilometerheffing. BPM, motorrijtuigenbelasting en Eurovignet moeten uiteindelijk geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een kilometerheffing. De opbrengsten daarvan moeten worden opgenomen in een NV Mobiliteitsfonds, en worden besteed aan extra investeringen in bereikbaarheid, infrastructuur en openbaar vervoer. Dat geldt ook voor de
(meer) opbrengsten uit de knelpuntenheffing. De kilometerheffing wordt alleen ingevoerd als dat doelmatig kan en er geen buitensporige inningskosten zijn.

Windenergie
Het Near Shore Windpark moet duidelijkheid verschaffen over de toekomstige kansen van windenergie in Nederland. Het CDA vindt het van groot belang dat de overheid exploitanten van windenergie meerjarige zekerheid biedt over stimuleringsmaatregelen. Daarbij moeten open-einde-constructies moeten voorkomen. Het CDA wil zich daarnaast blijvend inzetten voor alle innovatieve vormen van duurzame energie.
Vanaf 2010 of zoveel eerder als mogelijk moet in Nederland een energiebesparing van 2% per jaar gerealiseerd worden.

Kernenergie
Kernenergie is gedurende de transitie naar duurzame energie een van de opties om op klimaatneutrale manier de CO-2-uitstoot van de elektriciteitsproductie te verminderen.
Over deze tekst uit het manifest zijn meerdere amendementen ingediend. De huidige tekst in het manifest wordt nader gepreciseerd: Binnen de context van Europa, het blijvend ontwikkelen van innovatieve afvalverwerking en het veilig opslaan van afval blijft kernenergie gedurende de transitie naar duurzame energie een van de opties om op een klimaatneutrale manier de CO-2-uitstoot van elektriciteitsproductie te verminderen. Vanzelfsprekend zullen ook hoge eisen worden gesteld aan de productie: deze moet veilig zijn en met de modernste technieken.

Verlaging BTW-heffing
Op voorstel van het CDJA wil het CDA het BTW-tarief voor spaarlampen, milieuvriendelijke brandstoffen en groene energie verlagen van 19 naar 6%. Op deze manier wordt duurzaam gedrag gestimuleerd.

Vergroening
Omdat boeren onlosmakelijk verbonden zijn met het Nederlands cultuurlandschap en de natuurwaarde van dit landschap wil het CDA waar mogelijk agrariŽrs en andere particulieren de voorkeur geven boven natuurbeschermingsoperaties bij het realiseren van ecologische doelstellingen. AgrariŽrs moeten daarbij kunnen rekenen op een fatsoenlijke vergoeding en structurele zekerheid over die vergoeding (via de Algemene Beheerswet). Verder wil het CDA de 20 Nationale Landschappen fors meer ondersteunen om de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van die landschappen te versterken. Ook hierbij geldt dat het behoud van boeren het behoud van het landschap is.

Tijdens het partijcongres dat 5 november a.s. plaatsvindt in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht werden de amendementen besproken en het manifest vastgesteld.

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, Marcel Meijer, tel. 070-3424842/06-53225950.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina