De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Files: dweilen met de kraan open als je aleen maar meer asfalt en beton neerlegt voor de automobilist. Alleen integraal beleid inclusief OV, fietsen, telewerken, belastingfaciliteiten voor verhuizen-naar-werk, rekeningrijden etc. leidt structureel tot minder files. Elke verkeersdeskundige vertelt dat meer autobeton alleen leidt tot zeer tijdelijke verlichting van het fileleed en vooral van VERPLAATSING van ellende. Terecht daarom dat Vereniging Milieudefensie de vele geplande wegverbredingen bekritiseert, ondermeer met de constatering dat veranderingen van de luchtwaliteit on(der)belicht blijven in het voorstel van "daadkrachtig" minister Eurlings. (EvD)

Milieudefensie: Spoedwet Wegverbreding onverantwoordelijk
Overheid zet gezondheid Nederlanders buitenspel


(Milieudefensie 11 juli 2008) Op haar laatste zitting voor het zomerreces heeft de ministerraad vandaag besloten om via een Nieuwe 'Spoedwet Wegverbreding' 43 wegverbredingen in heel Nederland te gaan uitvoeren, zonder het daarvoor wettelijk verplichte luchtkwaliteitsonderzoek te doen. De overheid breekt daarmee opnieuw haar eigen spelregels voor het milieu zodra die 'in de weg zitten', stelt Milieudefensie. Door de slechte luchtkwaliteit overlijden in Nederland jaarlijks achttienduizend mensen vroegtijdig. De milieuorganisatie roept de Tweede Kamer daarom op om voor de gezondheid van omwonenden van wegen te kiezen en een motie in te dienen tegen de spoedwet.

In diverse verkeersstudies is aangetoond dat wegverbredingen zorgen voor een verslechtering van de luchtkwaliteit op andere locaties dan waar de weg verbreed wordt. Stroomopwaarts en stroomafwaarts op de te verbreden snelweg kunnen bijvoorbeeld nieuwe (file)knelpunten ontstaan. Verder zorgt een wegverbreding voor een algemene toename van verkeer. Dit extra verkeer komt ook terecht op aan- en afvoerende wegen, zoals de stedelijke invalswegen. Juist daar zijn de grootste problemen met luchtkwaliteit, omdat mensen er relatief dicht op de weg wonen. Ook zijn er veel scholen en voorzieningen rond dit soort wegen gevestigd. Met de spoedwet wordt vastgelegd dat effecten op dit soort locaties geen rol mogen spelen in de besluitvorming.

Inhoudelijk medewerker Verkeer van Milieudefensie, Roland Kager: 'De overheid neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid van haar burgers niet serieus. Minister Eurlings stelde op 25 november 2007 nog een nieuwe methodiek voor om voortaan deze effecten te berekenen. Die methodiek wordt nu meteen buitenspel gezet door dezelfde minister. Dit is willens en wetens luchtkwaliteitsregels de nek om draaien. Het is niet de eerste keer dat de overheid zich niet aan haar eigen regels houdt zodra die in de weg zitten van economische ontwikkeling. Rond Schiphol zijn ook jarenlang de geluidsnormen opgerekt.'

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wonen 230 duizend mensen binnen honderd meter van een snelweg of drukke provinciale weg. Nog eens honderdduizend Nederlanders wonen direct naast één van de vierhonderd stadswegen waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Deze slechte luchtkwaliteit zorgt voor achttienduizend vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Eind april nog publiceerde de Gezondheidsraad een advies waarin zij stelde dat de huidige aanpak van luchtkwaliteit onvoldoende is om de gevolgen voor de volksgezondheid effectief te bestrijden. Kager: 'Onbegrijpelijk dat de overheid dit advies niet tot een speerpunt van haar beleid heeft gemaakt.'

De ministerraad zegt haar spoedwet wegverbreding te baseren op de conclusies van de commissie Elverding. Deze commissie concludeerde op 21 april van dit jaar dat de voorbereiding van infrastructuurprojecten verbeterd dient te worden. Zij pleitte daarbij echter vooral voor een
zorgvuldiger voorbereiding van infrastructuurprojecten en een bredere oriëntatiefase. Inclusief een nadrukkelijkere beschouwing van alle milieu-effecten en milieuregelgeving. De overheid vertaalt dit ten onrechte naar het simpelweg buiten werking stellen van luchtkwaliteitsregels.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina