verontrusten

Structuur van de ANWB

  1. Ledenvergadering
  2. Bondsraadvergadering
  3. Raad van advies
  4. Raad van toezicht
  5. Hoofdirectie
  6. STAK
  7. ANWB B.V.
deze info staat alleen hier
niet bij www.anwb.nl

Ledenvergaderingen

Als iedere vereniging houdt ook de ANWB regelmatig ledenvergaderingen. Vanwege het grote aantal leden en de bereikbaarheid van de vergaderingen worden de ledenvergaderingen per provincie gehouden, in maart en april, 's avonds. Alle leden die zich opgeven bij het verenigingssecretariaat 070-3147715 kunnen de vergadering in hun provincie bijwonen.

Er zijn in de regel maar weinig (vaak niet meer dan 3 tot 4) "gewone leden" die de provinciale vergaderingen bezoeken (zoals bij de meeste verenigingen). Altijd is er minstens ťťn directielid aanwezig. Verder zijn er medewerkers van de hoofdafdeling Algemeen Ledenbelang die iets vertellen over de activiteiten die de bond ondernomen heeft in de betreffende provincie. Ook zijn de bondsraadleden uit die provincie aanwezig en een groot aantal "consuls", ANWB-vrijwilligers die letten op de kwaliteit van wandelroutes, vaarroutes en eventueel bewegwijzering.

Hoewel de directie de agenda van de vergaderingen vaststelt, is het mogelijk dat leden onderwerpen toevoegen (25 handtekeningen van mede ANWB-leden uit de provincie vereist). De invloed van individuele leden op het beleid lijkt echter klein. Als leden een voorstel in stemming laten brengen en het wordt aangenomen, betekent dat niet dat de ANWB dat voorstel automatisch overneemt. Dat is op zich wel begrijpelijk, want het beleid van de bond kan niet door de "toevallige" aanwezigen op een vergadering worden bepaald.

Een in een ledenvergadering aangenomen voorstel houdt in dat het onderwerp doorschuift naar de bondsraadvergadering (zie hieronder). Die heeft dan de plicht om het onderwerp formeel te bespreken. In de praktijk is het herhaaldelijk voorgekomen dat de bondsraad zo'n meerderheidsstandpunt  van een ledenvergadering volkomen negeert.

Vast agendapunt van de ledenvergadering is de eventuele (her)benoeming van leden van de bondsraad. Klik hier als je wilt weten hoe de bondsraad wordt benoemd.

deze info is alleen hier, niet bij www.anwb.nl

Bondsraad(vergadering)

De bondsraad kent circa 100 leden, en kan gezien worden als een soort parlement van de vereniging. De samenstelling van de bondsraad mag representatief genoemd worden, omdat er vertegenwoordigers van alle politieke stromingen aanwezig zijn. Ook is er binnen de provincies gelet op de regionale spreiding van de (aspirant) leden. Wel lijkt de laatste jaren het aantal breed georiŽnteerde en ervaren bestuurders sterk toegenomen, ten koste van vakinhoudelijk deskundigen. Provincies met relatief meer ANWB-leden zijn met meer leden in de bondsraad vertegenwoordigd dan kleine provincies.

De belangrijkste taak van de bondsraad is het vaststellen van de ANWB-standpunten. Op de bondsraadvergaderingen zelf is daar overigens weinig van te merken: er vindt weinig discussie plaats en practisch alle -per provincie voorbesproken- voorstellen van de directie worden unaniem aangenomen.

Twee maal per jaar (januari en juni) zijn er in Den Haag bondsraadvergaderingen. Dit zijn formele vergaderingen onder leiding van de voorzitter van de vereniging, momenteel mevr. Leemhuis-Stout (tevens Commissaris van de Koninging voor Zuid-Holland). Alle ANWB-leden die zich tijdig opgeven bij het verenigingssecretariaat 070-3147715 kunnen naar de bondsraadvergadering.

De vergadering heeft als vast agendapunt een praatje over de gang van zaken door de hoofddirecteur (tot juni 1999 dhr. PA Nouwen, per januari 1999 dhr. mr. G. van Woerkom).

Raad van advies

De Raad van Advies komt verscheidene malen per jaar bijeen. Het bestaat uit de voorzitter van de vereniging en de 12 provincialevoorzitters van de bondsraad. Alle onderwerpen, ook wat betreft de belangen die de ANWB uitdraagt, worden in deze besloten vergadering besproken. De overige (circa 90) bondsraadleden lijken soms slecht geÔnformeerd te worden over de besluiten van deze raad.

deze info is alleen hier, niet bij www.anwb.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en behoort tot de belangrijkste raden van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is tevens de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hoofddirectie

De hoofddirecteur is sinds medio 1999 dhr. mr. G. van Woerkom. De directie vormt het dagelijks bestuur van de vereniging en is tevens de directie van de BV.

STAK

Deze stichting bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Toezicht (van de vereniging) en de Raad van Commissarissen (van de BV). De STAK is formeel eigenaar van de BV. Als de belangen van de ANWB-vereniging en ANWB-BV strijdig mochten worden, dan kan de STAK extra leden uit het BV-bestuur benoemen (en dus prioriteit aan de commerciŽle belangen geven). De belangen van de vereniging zouden dan het onderspit kunnen delven.

deze info is alleen hier, niet bij www.anwb.nl

ANWB-BV

Enkele jaren geleden is de vereniging gesplitst in een vereniging en een BV. De BV voert alle activiteiten van de ANWB uit. Als reden werd genoemd dat hiermee "de ANWB slagvaardiger op zal kunnen treden". Mogelijk speelt tevens dat de toenmalige directie de commerciŽle belangen van de bond wilde veiligstellen tegen een eventuele "overval" van "onvriendelijke" leden via de bondsraad. De directie van de BV en van de vereniging zijn dezelfde personen, en de leden van de Raad van Commissarissen (van de BV) zijn dezelfden als de leden van de Raad van Toezicht. Bij eventuele conflicten tussen BV en vereniging zou dat vreemd kunnen uitpakken.


deze info is alleen hier, niet bij www.anwb.nl Tekst: HWJ van Dijk (herzien 29 oktober 1999)


Terug naar voorpagina