De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Op 17 januari 2005 zet de ANWB grote vraagtekens bij de publieke voorlichting over de kilometerheffing, de variabilisatie van de kosten van autogebruik met als uitgangspunt "de weinig-rijder profiteert, de veel-rijder betaalt als vervuiler en veroorzaker van files". Grote internet-enquetes werden en worden uitgevoerd door de ANWB naar de meningen van de automobilisten-achterban.

Het is de vraag of de overheid dit zomaar moet laten gebeuren, zo'n peiling over een belangrijk beleidsvoornemen door de grootste vereniging van Nederland met zijn toch vrij eenzijdige wegenwacht-aanhang. Bij de kilometerheffing zijn er heel wat meer belangen dan die van automobilisten gediend. De automobilist is weliswaar betaler maar wordt gemiddeld genomen financieel 100% gecompenseerd door het laten wegvallen van de vaste lasten van het autobezit (aanschafbelasting BPM en wegenbelasting vervallen). Neveneffecten van de kilometerheffing zoals de ANWB die wil, moeten goed onderzocht worden en zonodig tot bijstelling van de plannen leiden. Zo is het te verwachten dat de door de ANWB geŽiste volledige compensatie van de kilometerbeprijzing door het volledig schrappen van vaste lasten BPM en wegenbelasting, zal leiden tot meer autobezit: meer 2e en 3e autootjes, meer zomer-cabrioletjes etc. met gevolgen voor de parkeergelegenheid en voor het milieu. De overheid dient daarom ZELF een onafhankelijk en breed onderzoek naar attitudes en effecten in te stellen en de informatie aan de burger zelf te verschaffen, dit niet te veel aan belangenorganisatie ANWB over te laten.

Wat wil de ANWB met al deze aandacht voor de (mening over de) kilometerheffing? De ledenvergaderingen zijn in aankomst; moet de aandacht afgeleid van het grote schandaal over bewuste misinformatie aan de eigen leden betreffende dubbelverzekerd zijn voor wegenwacht- en sleephulp en van de miljoenen kostende strijd tegen concurrent RouteMobiel? Wordt met het handig bespelen van de meningspeilingen van "de achterban" een gezamenlijke vijand de overheid of een falende overheid gecreŽeerd om zo de gelederen van de grootste vereniging van Nederland weer te sluiten? (EvD)

Nog geen vertrouwen in kilometerbeprijzing

(www.anwb.nl 17-01-2006) ANWB-leden hebben geen vertrouwen in de plannen van de overheid om een andere manier van betalen voor autorijden in te voeren.

Verkeer op de snelweg
Driekwart van de automobilisten wantrouwt het mobiliteitsbeleid van de overheid en bijna 70% vindt dat de overheid het geld niet goed besteed. Maar liefst 86% vindt dat de auto wordt gebruikt als melkkoe en dat het geld uit autobelastingen direct ten goede moet komen aan verbeteringen voor het autoverkeer.

Draagvlak
Bovendien weet de automobilist heel weinig van de feitelijke plannen van de overheid om een andere manier van betalen voor autorijden in te voeren. Dit blijkt uit recente representatieve onderzoeken die de ANWB door de onderzoeksbureau’s NIPO en Motivaction heeft laten uitvoeren. De bond verbindt hieraan de conclusie dat de overheid de komende jaren veel kennis zal moeten overbrengen over het doel, de inhoud en de effecten van zijn plannen om draagvlak bij de burger te bereiken.

Prijs per kilometer
Vanaf 2012 gaan alle weggebruikers een prijs per kilometer betalen en worden de vaste lasten (BPM en MRB) afgeschaft. De meeste ANWB leden (74%) weten wel dat er straks betaald zal worden per kilometer. Veel minder mensen (48%) weten echter dat dit gepaard gaat met het afschaffen van de vaste lasten. Slechts 40% is ervan op de hoogte dat alle opbrengsten uit het nieuwe betaalsysteem worden geÔnvesteerd in wegen en dat berijders van een milieuvriendelijke auto minder betalen. Een meerderheid is niet bekend met de kabinetsplannen om al eerder te starten met een zogenoemde knelpuntenheffing. Iets meer dan de helft van alle ondervraagden (52%) weet niet dat er al eerder een 'knelpuntenheffing' komt.

Guido van Woerkom
ANWB hoofddirecteur Guido van Woerkom tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn organisatie: 'Veel mensen herkennen de mobiliteitsproblemen nauwelijks. De persoonlijke relevantie ontbreekt. Wat overheerst is wantrouwen jegens de overheid plus de sterke beleving dat 'autorijden gewoon te duur' is, punt. De minister heeft de zware opgave om de gemaakte keuzes uit te leggen en het wantrouwen te overwinnen', aldus Van Woerkom.

Ledenraadpleging
In 2005 hield de ANWB een uitgebreide ledenraadpleging (door bureau Motivaction) over 'betalen voor mobiliteit'. Hieruit kwam naar voren dat leden pas na uitgebreide uitleg over alle facetten van het nieuwe betaalsysteem een afgewogen mening konden vormen over het onderwerp. Verder bleek dat men geen verband zag tussen de door de overheid geformuleerde problemen en de geplande maatregelen. Recent onderzoek door NIPO geeft aan dat de kennis over de overheidsvoornemens zeer beperkt is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.

Anders betalen voor autorijden: wat betekent dit voor u?

>    Hoe werkt die nieuwe manier van betalen voor autorijden?
>    En wat heeft de ANWB voor u gedaan?
>    Is dit een perfect systeem?
>    Reageren
>    Meer informatie

(www.anwb.nl 17-01-2006) We hebben een probleem in Nederland. Het verkeer loopt vast terwijl er iedere dag auto’s bijkomen. Het milieu heeft daarvan te lijden. Er moet dus iets gebeuren!

De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar een afspraak gemaakt met het kabinet: uiterlijk in 2012 gaan alle weggebruikers op een andere manier betalen voor autorijden. Vaste belastingen maken plaats voor betaling per gereden kilometer. Hoe werkt die nieuwe manier van betalen voor autorijden? En wat heeft de ANWB voor u gedaan? Hieronder zetten wij de zaken op een rij.

Verkeer op de snelweg
Hoe werkt die nieuwe manier van betalen voor autorijden?

Eerlijker
De weggebruiker gaat betalen per gereden kilometer, de zogenoemde 'kilometerprijs'. Wie veel rijdt, betaalt dus meer, wie weinig rijdt, betaalt minder. Dat heeft de voorkeur van driekwart van onze leden. Zij betalen liever naar gebruik dan voor het bezit van hun auto. Tegelijkertijd verdwijnen de huidige vaste autobelastingen:

# de aanschafbelasting BPM
# de wegenbelasting

Voor een meerderheid van onze leden zal hierdoor de bijdrage die nu aan de overheid moet worden betaald, afnemen. Het nieuwe systeem voor autobelasting is daardoor eerlijker en ook mensen met een smalle beurs kunnen blijven autorijden.

Milieu
Het nieuwe systeem stimuleert ook om meer rekening te houden met het milieu, in het bijzonder met de luchtkwaliteit. Wie in een milieuvriendelijker auto rijdt, wordt daarvoor ook beloond met een lagere kilometerprijs.

Files
Meer dan de helft van de ANWB-leden vindt de nieuwe manier van betalen naar gebruik een goede maatregel tegen files. Waar geen files zijn zal bovendien op termijn de kilometerprijs lager zijn.

Alle inkomsten naar mobiliteit
De ANWB-leden willen ook duidelijkheid over de besteding van de opbrengsten. Dankzij onze inzet heeft de politiek besloten dat de inkomsten uit de kilometerprijs helemaal zullen worden besteed aan mobiliteit. Dat betekent dat het geld hoofdzakelijk aan wegen wordt besteed en als dat beter is voor de bereikbaarheid, mogelijk ook voor een deel aan openbaar vervoer.

En wat heeft de ANWB voor u gedaan?
De ANWB heeft op verzoek van de ministers het kabinet geadviseerd in het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Daar hebben we zo goed mogelijk de belangen van automobilisten behartigd toen de politici in Den Haag het nieuwe systeem gingen bepalen.

We hebben ons daarbij laten leiden door de mening van de ANWB-leden. Om goed te weten wat de ANWB-leden van dit onderwerp vinden, hebben we eerst zeer uitgebreid en grondig de mening van onze leden gepeild. Met die kennis hebben we belangrijke wensen van de leden kunnen verzilveren in het advies aan het kabinet:

# een eerlijker manier van betalen (kilometerprijs)
# gelijktijdige opheffing van de vaste autobelastingen
# inkomsten van de overheid komen helemaal ten gunste van de mobiliteit

Is dit een perfect systeem?
Het nieuwe betaalsysteem moet helpen de problemen rond bereikbaarheid en milieu op te lossen. Het is het best haalbare, op dit moment. Niet perfect, maar zonder onze bemoeienis zou een veel slechter systeem zijn bedacht. We willen tenslotte geen rekeningrijden meer.

De uitwerking en invoering van het nieuwe systeem van betalen per kilometer zal nog enkele jaren duren. Daarbij zal de ANWB namens de leden er scherp op blijven toezien, dat de nieuwe manier van betalen uitpakt zoals het is bedoeld, of mogelijk nog kan worden verbeterd. Daarbij zullen we onder meer bewaken dat:

# in het nieuwe betaalsysteem waarborgen komen voor de privacy van de weggebruikers;
# het systeem fraudebestendig is;
# de totale kosten voor de invoering van het nieuwe systeem niet te hoog worden.

Reageren
Wilt u reageren, dan kan dat.
Via e-mail: betalenvoormobiliteit@anwb.nl

Of via post:
ANWB Algemeen Ledenbelang
Postbus 93200
2509BA - Den Haag

Het is helaas niet mogelijk om alle individuele mails te beantwoorden. Wij inventariseren uw reacties en zullen daar later op terugkomen.

Meer informatie
Klik voor meer informatie op onderstaande linken:

> Meest gestelde vragen
> Begrippen- en woordenlijst
> Verschil rekeningrijden/prijs per kilometer
> Standpunt ANWB
> Platform advies
> Ledenraadpleging: de rapporten


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina