De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het is wel wrang als een woningbouwvereniging zich keert tegen een stedelijk milieuplan, bedoeld om overlast voor burgers en voortijdige sterfte door fijn stof in uitlaatgassen tegen te gaan. Veel mensen kiezen juist voor de grote  stad omdat het OV daar zo goed ontwikkeld is, dat ze geen dure en stinkende auto nodig hebben. Directeur Van Harten ziet dat liever niet. Hij prefereert automobilisten als huurder... (EvD)

'Milieuplan wurgt stad'

(Het Parool 05-01-2006) Amsterdam neemt veel te drastische maatregelen in het vorig najaar gelanceerde Actieplan Luchtkwaliteit 2005. Dit stelt de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties (AFWC).

''De stad gaat op slot en de kosten van alle maatregelen zijn hoog,'' zegt directeur Hans van Harten.

Vooral de beperkende maatregelen voor het autoverkeer stuiten de AFWC tegen de borst. De corporaties kunnen zich niet vinden in de maatregel de parkeernorm terug te dringen tot ver onder de één parkeerplaats per woning, schrijft Van Harten in een brief aan de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente.

Een ander probleem is de prijs van de parkeervoorzieningen.

Van Harten: ''Wij hebben de grootste moeite om goede parkeervoorzieningen gerealiseerd te krijgen bij sociale nieuwbouwwoningen.''

Ofwel, parkeren in Amsterdam is in de toekomst alleen nog maar voor welgestelde gezinnen weggelegd.

''Een belangrijke reden daarvoor is de terughoudendheid van de gemeente om - ondanks het feit dat daarover eerder afspraken zijn gemaakt - te zorgen voor financiering van de parkeerplaatsen.''

De AFWC waarschuwt dat in buurten waar de parkeervoorzieningen onvoldoende blijven, problemen ontstaan bij het afnemen van woningen. Het komt er op neer dat de gemeente via het parkeerbeleid leegstand in de hand werkt.

De AFWC stelt vast dat uit onderzoeken blijkt - gewezen wordt op het zogeheten Leefbaarheidsonderzoek - dat bewoners parkeren in Amsterdam als een van de grootste problemen of ergernissen aanmerken. Door zich voor deze geluiden af te sluiten, prijst de gemeente zich uit de markt en het gevolg is dat bewoners de stad uit trekken, zeggen de corporaties.

Verder stelt AFWC voor, het bezit van schone auto's te stimuleren, in plaats van het autobezit te ontmoedigen. Amsterdam zou kunnen kiezen 'voor de Leeuwarder aanpak, waar schone auto's gratis mogen parkeren', aldus de brief. Overigens ging het in Leeuwarden om een tijdelijke actie voor wagens op aardgas of biobrandstof.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina